nadiya_tsynaiko: (Default)
[personal profile] nadiya_tsynaiko
Пост оптимістичний і про рідне в усіх сенсах цього слова.

Навесні [profile] tana_sribna вишивала на моє замовлення сорочку для файного хлопа, а я для того ж таки хлопа в'язала светрика.

Сорочку Таня показувала ТУТ. Там і фото хороші, і докладний опис матеріалів та використаних технік. Але я не втрималась від того, щоб і самій не пофотографувати цю красу. Сорочка вийшла майже як з бабусиної скрині чи музею, але новісінька.

Все таке красиве, що хочеться розглядати та розглядати. Я зосереджувала свою увагу на швах.
Це передня планка та мотузка на комірі.

Це манжет та шов рукавчика.

Плечовий шов та комір.

Підгинка низу.


І сам файний хлоп (дозвіл від мами Наталі на його показ я отримала :-) ). Хлоп ще малий для сорочки, але він швидко виросте. Тому розмір сорочки спеціально трішки на виріст.
І щоб не мерзнути в сорочці в холодні дні абсолютно не прив'язаний до жодної країни светрик. Пряжа вовняна з Норвегії, а модель з французького журналу з деякими українськими доопрацюваннями.


Така от у нас з Танею вийшла дружня співпраця. :-)

From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User (will be screened if not on Access List)
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

July 2014

M T W T F S S
 123 456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 23rd, 2017 12:48 pm
Powered by Dreamwidth Studios